Bestyrelsesnyt

Til forside J & S

 

Nyt fra bestyrelsen 12/12-2016

Vi har haft to bestyrelsesmøder og har diskuteret mange store og små ting. Selv om vi langt fra altid er enige, så har vi et rigtigt godt samarbejde.

Som vi berettede til generalforsamlingen i sommer, så ville vi fælde en masse skovfyr ude ved Mosehuset og langs Jernbanevej afd. 33a og 39b. Det lykkedes vores skovfoged at få en rigtig god aftale om, at træet kunne sælges til Indien, og det betød, at vi fik ca. 50 % mere for træet end forventet ! - Toppene ligger i kæmpe stakke og vil blive lavet til flis næste vinter. Dette betyder også, at vores regnskab vil blive markant bedre end budgetteret.

Vi fortalte endvidere, at vi ønskede at optimere skovdriften ved at forbedre vores infrastruktur ved at lave bedre veje og læggepladser. Dette arbejde er startet i krydset ved Mosehuset, og i løbet af vinteren vil der blive begyndt på en ny læggeplads for enden af Læggepladsvej, der også vil blive forbedret. Vi er blevet spurgt, om vi har styr på tilladelser mm. Vi har søgt kommunen om tilladelse og har fået godkendt de ansøgte projekter, så det skulle være i orden.

Vi har fået mulighed for at sælge mere skovfyr til Indien til februar, og hvis det hele falder på plads, vil vi i slutningen afholdt vinteren fælde afdeling 1a, 9a og 13a. Det vil betyde store ændringer af skoven, men en mulighed for at få 50 % mere for tømmeret er en rigtig god mulighed. Områderne er klar til at blive fældet, og om det sker i år eller i løbet af 5 år, mener vi ikke er afgørende, når der er mulighed for at få en så god pris for træet. Hvis alle områderne bliver skovet, vil nogle af områderne komme til at vente to til tre år, før de bliver tilplantet. Dette, mener vi ikke, gør den store forskel, da områderne allerede nu er tilgroet med græs og dermed skal knuses, inden vi kan plante i dem, uanset hvad vi gør.

Der er i disse dage ved at blive lavet huller til næste planteweekend, så I kan godt reservere weekenden d. 1. + 2. april !

Vi har fået mulighed for at sætte gang i et rigtig stort græsningsprojekt i skoven. Det vil betyde, at op imod 60 ha. vil blive hegnet ind. Dette er hele mosen ! Fra Æ Tørhus og ud til Mosehuset og på begge sider af Jernbanevej. Der vil være et tilskud på ca. 1400 kr. pr. ha.. Vi har haft det oppe at vende på flere møder i bestyrelsen og er enige om, at vi vil spørge anpartshaverne, om man ønsker dette projekt igangsat. Derfor vil vi d. 5. marts 2017 afholde ekstraordinær generalforsamling. Der vil komme en indkaldelse i løbet af vinteren, når vi har projektet helt på plads. Vi er ved at udarbejde et kort over hegnsføringen og skal have endeligt styr på alle dele af projektet, inden vi vil udsende indkaldelse og det endelige forslag. Der vil blive udsendt en samlet plan for projektet, som viser placeringen af hegn, færiste, oversigt over økonomien og andet relevant information.

Vi er, i bestyrelsen enige om, at vi vil spørge anpartshaverne, om man ønsker et større græsningsprojekt i skoven.

Der kommer til at gå 20-25 kreaturer i skoven, så der vil være langt imellem, at vi ser dem. Der skal laves færiste ved indkørsel i skoven ved Æ Tørhus og ude ved Mosehuset. Alle udgifter til hegn, vanding og færiste vil blive betalt af staten ved igangsætning af projektet. Vi kan få ca. 1400 kr. pr. ha., som bliver afgræsset. Dette er en del af regeringens naturplan, som skal styrke biodiversiteten i skovene. Vores skovfoged mener, at vores skov er som skabt til afgræsningen, og at der vil være store naturgevinster ved at have græssende køer i skoven. Inden generalforsamlingen, enten på dagen eller kort forinden, vil vi tage de interesserede med en tur i mosen og fremvise området. Der vil være mulighed for at få fremvist mosen, hegnsføringen og stille spørgsmål til selve projektet. Selve diskussionen om gennemførelsen vil vi tage på generalforsamlingen. Vi vil fremsende kort, budget og andet materiale Inden generalforsamlingen, så I har mulighed for at forberede jer bedst muligt.

Vi er, i bestyrelsen, enige om, at dette er en væsentlig ændring af vores skov, og vi ønsker kun at gennemføre dette projekt, såfremt der er 3/4 af de fremmødte anparter, der stemmer for projektet.

 

Nyt fra bestyrelsen 6/2-2016

Der er sket meget i skoven siden sidst, og vi har nu afholdt tre bestyrelsesmøder, så har kommer en lille oversigt over, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske de kommende måneder.

Æ Tørhus bliver udlejet i stor stil og mange af jer har allerede benyttet det flere gange. Vi har oprettet et Æ Tørhus udvalg som står for driften og udlejningen af huset og eventuelle nyanskaffelser. Der er kommet en kodelås i hoveddøren. Koden udleveres i forbindelse med leje af huset. Dette letter udlejningen, og samtidig er der ingen nøgler i omløb.

Arealet rundt om Æ Tørhus har ændret sig meget siden sommeren; udlejningshuset er nedrevet, og der er anlagt en ny P-plads. Hækken ved den tidligere p-plads er fjernet og der kommer snarest udendørs lys og nye bænke. Vi har arbejdet med visionen/missionen og har lavet en revideret version, som vi vil tage med til planteweekenden og fremlægger den til generalforsamlingen.

Vi har i bestyrelsen drøftet mulighederne for en anpartsudvidelse og har udarbejdet et forslag, som vi ønsker at drøfte med jer til generalforsamlingen. Vi vil der efter fremsætte forslaget til afstemning i 2017, så vi har god tid til at få diskutere og tage stilling til det.

Ikke alt er godt: vi har fået stjålet vores plæneklipper fra maskinhuset, og vil have fokus på en bedre aflåsning af vores bygninger i fremtiden.

Angående selve skoven så blev afdeling 17, 22 og 44 skovet i foråret, og vi forsøgte i den sammenhæng at lade enkelte træer stå tilbage for at sikre et bedre skovklima for de nye træer og en større variation i den nye skov. Dette er ikke gået særligt godt, og vi vil være mere påpasselige med at lade træer stå tilbage i fremtiden, da de har skabt flere problemer og udgifter end fordele. Afd. 17 og 22 er klar til plantning i år, hvor der skal plantes omkring 14 000 træer. Vi vil derfor holde en planteweekend d. 9-10. april, hvor vi håber I vil deltage i dette store planteprojekt. Skovning af disse arealer har været med til at tilbagebetale en stor del af Æ Tørhus, og genplantningen vil være med til at sikre en god økonomi i fremtiden.

Har I spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, er i meget velkomne til at kontakte mig.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 22/10-2015

Nyt Æ Tørhus-udvalg: Jørgen Holm, Line Tanderup og Christian Holm

Der afholdes to plantedage i den samme weekend 9-10/4-2016

Der indkøbes en kodelås til Æ Tørhus for at undgå "bøvl" med nøgler.

Bestyrelsen arbejder på et forslag til anpartsudvidelse

Bo Jensen er kommet med i Søudvalget

Det besluttes at indhegningen ved Store Sø kan udvides med et stykke på sydsiden af Søvej mellem vejen og marken.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 27/8-2015

Byggeudvalget og bygningsudvalget nedlægges. Et nyt Æ Tørhus-udvalg oprettes.

Den tidligere regel om skovnings- og maskinarbejde fra 1/5-1/7 droppes. I stedet er det op til planteudvalget efter bedste evne at planlægge skovningerne på fornuftig vis under hensyntagen til natur, økonomi og praktiske hensyn.

Det besluttes at lave en ny parkeringsplads med fast bund og opsætte udendørs belysning.

 

Beslutning 4/8-2015

Lejeprisen for Æ Tørhus reguleres, så man betaler 1000 kr + moms for et døgn fra kl. 12 til kl. 12 ---- bestiller man udover dette tidsrum, er prisen 1500 kr. + moms, hvis man holder sig inden for to sammenhængende udlejningsdøgn.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 14/6-2015

 Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Mads Tanderup, Næstformand og kasserer: Christian Holm, Sekretær: Trine Holm, Assistenter: Klaus Bræmer-Jensen, Søren Hansen & Niels Brøndum (efterfølgende valgte Klaus Bræmer at trække sig fra bestyrelsen, og hans plads er overtaget af suppleant Jesper Bræmer)

Direktører: Søren Hansen & Christian Holm

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 16/4-2015

Der bestilles 68 meter spange til stien rundt om søen + 5 bordbænkesæt. Dækkes af Skive Kommune som den afsluttende del af stiprojektet.

Plantedagen gik godt. Der blev plantet 5600 træer, som fik en god gang vand de efterfølgende dage.

Byggeriet af Æ Tørhus nærmer sig sin afslutning, og huset indvies i forbindelse med generalforsamlingen. Der skal dog arbejdes hårdt for at nå de sidste indvendige ting. Økonomien holder sig inden for rammerne. Der er bevilget 25000-35000 kr. til udenomsarealer, som ikke var med i det oprindelig budget.

Der gives tilladelse til, at der kan afholdes en fest for de involverede i byggeriet.

Den nye lejepris for Æ Tørhus fastsættes til 1000 kr. + moms inklusiv forbrug. Rengøring skal lejerne selv stå for. Lever rengøringen ikke op til forventningerne, vil det efterfølgende blive udført på lejerens regning.

Der indkøbes nyt service til 75 personer. Alle bedes være på udkig efter stole og borde - evt. fra nedlagte kantiner etc. - indtil videre køres der videre med det gamle.

Skive Kommunes byråd har vedtaget at arbejde videre med "Naturpark Flyndersø - Sønder Lem vig" -- der bliver ansat en projektleder 1/6, som bestyrelsen vil tage kontakt til.

Der er igen jord til salg i selskabets nabolag. Der orienteres til generalforsamlingen.

Det besluttes, at foreninger, organisationer og andre uden forbindelse til selskabet, der ønsker at afholde større arrangementer i plantagen, skal betale et beløb på minimum 500 kr. + moms eller 1500-2000 kr. + moms, hvis der ønskes "guide". Arrangementerne skal naturligvis stadig godkendes af bestyrelsen, og "guiden" skal naturligvis selv sige ja til arrangementet.

Det besluttes, at der ikke gøres mere i forureningssagen afledt af den udbrændte skovmaskine.

Fremover vil det fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, hvem der er nuværende suppleanter, og det anføres, hvis de evt. ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsens forslag til mission og vision blev gennemgået. Vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Der sættes gang i en restaurering af mindestenene i plantagen.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 15/1-2015

 Julekomsammen var bedre besøgt end i flere år.

Der er blevet lavet en masse flis i skoven og i løbet af de næste uger vil de næste store skovninger blive sat i gang. Der meldes om et svagt fald i træpriserne, men bestyrelsen vælger at fastholde de planlagte aktiviteter.

Ser man bort fra de ekstraordinære og betydelige poster i indeværende regnskabsår, tegner der sig et billede af en pæn drift.

Der er indgået en ny 3-årig forpagtningsaftale med Jørgen Holm

Der vedtages, efter anmodning fra vores revisor, en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.

Det undersøges, om der kan fås kommunalt tilskud til evt. nedrivning af udlejningsejendommen (en evt. nedrivning skal godkendes af generalforsamlingen).

Æ Tørhus-byggeriet skrider godt frem og planmæssigt frem ad. (Opfordring til alle til at byde sig til med hjælp !)

Der udbrændte en skovmaskine i skoven inden jul, som medførte en mindre olieforurening. Skive Kommune giver ikke påbud om oprensning, men bestyrelsen arbejder på at undgå en anmærkning i tingbogen.

Der gives tilladelse til at en rovfuglegruppe kan afholde nogle få årlige træninger og arrangementer i skoven. Der arbejdes på, at der kan arrangeres en opvisning i forbindelse med generalforsamlingen.

Årets fællesmøde med de forskellige udvalg er fastsat til den 28/3

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 14/11-2014

Skovningsplanen blev vedtaget (se bestyrelsesmøde 15/8)

Klippedagen gik godt, og der er solgt pyntegrønt for godt 40.000 kr.

Alle tilskud vedr. stiprojektet er modtaget. Der er dog stadig en pulje penge, som vi kan få del i. Der hjemhentes priser på borde/bænkesæt til madpakkehuset og Æ Tørhus + forbedrede spange til stien rundt om søen.

Selskabets båd i Store Sø forsøges solgt og erstattes af den mindre og mere håndtérbare båd, som ligger i Halsen

Æ Tørhus-byggeri går godt og efter planen

Der er ingen negative overraskelser i selskabets økonomi

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 15/8-2014

Skovdyrkerforeningen er bedt om at samle op på 5-års planen, så vi kan få igangsat de ting, der er blevet udsat og andre fornuftige tiltag,  det kan betale sig at sætte i gang nu. Læs mere her

Vedr. Egge Sø plantage har bestyrelsen meddelt ejendomsmægleren, at der er interesse, hvis Eggesø-parcellen bliver sat til salg alene. Der vil naturligvis ikke blive vedtaget noget i denne sag uden generalforsamlingen bliver hørt. Indtil videre gøres der ikke mere i sagen.

Naturvandringen var en stor succes og gøres til en fast tradition.

Dorte Gade har takket nej til bestyrelsens tilbud om at leje udlejningsejendommen for 1000 kr. i måneden mod selv at stå for vedligeholdelsen. Tilbuddet står ved magt, hvis der skulle være andre interesserede i familierne. Mulighed for kommunalt tilskud til nedrivning undersøges, men der træffes ingen beslutning her om, uden generalforsamlingen bliver hørt.

Selskabet er blevet kontaktet af en gruppe, der ønsker at bruge en del af skoven til rollespil tre gange om året. Bestyrelsen vil lade det afprøve, hvis interessen er ægte.

Der er nedsat et "rengøringsudvalg", hvor Trine Vad Holm skal sikre, at Æ Tørhus bliver gjort rent efter selskabets aktiviteter.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 15/6-2014

Den ny bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen:

Formand: Klaus Bræmer-Jensen

Næstformand: Mads Bylov Tanderup

Kasserer: Christian Vad Holm

Sekretær: Trine Vad Holm

Assistenter: Niels Wejlstrup Brøndum og Søren Lindenchrone Hansen

 

Det er besluttet, at kassereren selv bogfører og indberetter moms, hvortil der tilkøbes et webbaseret regnskabsprogram til årligt 1200 kr., som alle bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til. Der forventes en mindst lige så stor besparelse til revisor og et bedre løbende overblik.

Der lægges pres på Skovdyrkerforeningen for at få gennemført flisningen af de mængder træ, der ligger klar i skoven.

Ejendomsmægleren, der har Egge Sø plantage til salg, kontaktes for at få klarhed over, hvordan status er.

 

Fællesmøde afholdt den 26/4-2014

Bjergfyrafdelingerne 7b + d og 15c skal fornyes

Formanden for aktivitetsudvalget, Richard Sørensen, har valgt at fratræde som formand, og Aktivitetsudvalget skal derfor have fundet en ny.

Der er solgt 70 rm. træ til selvskovere.

Jagtselskabet melder om masser af vildt i skoven og en god afskydning.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 10/4-2014

Stiprojekt: Markeringspælene er sat op, og den endelige byggetilladelse til udsigtstårn og madpakkehus forventes i løbet af få dage, og hele projektet forventes afsluttet senest 1. juli.

Den endelige byggetilladelse til Æ Tørhus er lige på trapperne, og byggemodningen starter i staren af maj. Der arbejdes på at skaffe mandskab til arbejdsdagene.

Dorthe Gade har vist interesse for at leje huset. Der føres en dialog med Dorthe for at finde en evt. løsning.

Der er styr på græsslåningen ved Æ Tørhus indtil 1. maj, og Roald og Annette Davidsen har meldt sig til at ville stå for det i de perioder, der ikke er andre, der melder sig.

Jægernes arbejdsplan blev ryddet til fordel for oprydning efter stormene. Vejene er stort set fri, og der er gjort et stort arbejde med resten, men der er rigeligt til næste vinter !

Regnskabsåret er afsluttet uden større overraskelser. Det endelig resultat foreligger snart.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 23/1-2014

Stormfaldet er så omfattende, at det kan betale sig at indsætte skovmaskiner i de store afdelinger øst for landevejen. Det drejer sig om afdeling 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22. Arbejdet vil blive foretaget i foråret 2014.

I afdeling 33a og 34 h. syd for Mosehuset rydder jægerne op og sælger træet.

Det øvrige stormfald i afdeling 34 tager Skovdyrkerforeningen sig af, og hvad der ellers er af stormfald rundt omkring sælges som brænde eller flis.

Der er stormskade på Æ Tørhus som anmeldes til forsikringen.

Juletræskomsammen var gået godt, men der kunne dog godt ønskes flere besøgende. Det store problem er, at der er for få gode juletræer. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at der oprettes et juletræsudvalg, da det kræver en del pasning, hvis vi vil have nogle ordentlige juletræer.

Der er indgået en ny et-årig jordlejekontrakt for 2014 med Jørgen Holm.

Der indsendes nye reviderede budgetter til kommunen, så der kan genansøges om tilskud til stiprojekt, madpakkehus og udsigtstårn.

Lejemålet Hvidemosevej 10 er afleveret tilfredsstillende. Huset lukkes nu ned.

Bestyrelsen prøver at lave en plan for græsslåning af arealerne omkring Æ Tørhus, hvor anpartshavere og familier kan tilmelde sig til på skift at slå græsset.

Æ Tørhus-byggeriet nærmer sig. Vi har fået tilladelse fra Naturstyrelsen, og nu afventes den endelige byggetilladelse fra Skive Kommune.

Arbejdet omkring et udstillingshus er pt. på stand by pga. organisatoriske ændringer i Skive Kommune men forventes genoptaget inden for de næste par måneder.

Økonomien balancerer pr. 31/12, og der forventes et overskud nogenlunde som budgetteret. Der er solgt mos for ca. 15000 kr. og pyntegrønt for ca. 24000 kr.

Jens Peter Sørensen genopstiller ikke til bestyrelsen, og der skal derfor findes et nyt bestyrelsesmedlem fra familien Sørensen på årets generalforsamling.

 

Bestyrelsesmøde afholdt den 31/10-2013

Plantedag er planlagt til den 12. april 2014

Udlejningen af udlejningsejendommen ophører pr 31/12-2013, og bestyrelsen har besluttet ikke at udleje huset igen.

Søren Hansen og Jens Peder Sørensen er gået med ind i udvalget omkring planlægningen af det nye Æ Tørhus-byggeri.

Der er stjålet diesel for ca. 1000 kr. i maskinhuset, og det er besluttet at skifte låsen ud med en kodelås.

 

Møde med Skovdyrkerforeningen afholdt den 21/9-2013

Det er besluttet, at afdeling 13a skal afdrives med henblik på gentilplantning i 2015 (2016)

Øvrig info følger

 

Bestyrelsesmøder afholdt den 22/8 og 3/9-2013

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Klaus Bræmer-Jensen

Næstformand: Mads Bylov Tanderup

Sekretær: Trine Vad Holm

Kasserer: Christian Vad Holm

Assistent: Jens Peter Sørensen

Direktører: Christian Vad Holm og Jens Peter Sørensen

 

Der er fastsat datoer for følgende arrangementer:

Klipning af pyntegrønt lørdag den 19/10-2013 (med forbehold)

Visionsseminar søndag den 23/2-2014

Generalforsamling søndag den 15/6-2014 (BEMÆRK; er flyttet til den 3. søndag i juni på grund af pinsen !)

 

Lars Filbert har opsagt sit lejemål i Hvidemosevej 10 til udløbet af 2013.

 

Bestyrelsen har godkendt, at der kan gennemføres en jagtridning i plantagen i 2014

Til forside J & S